angleški slovar francoski slovar predstavitev IPS partnerji kontakt

UPORABA FRANCOSKO-SLOVENSKEGA SLOVARJA

Slovar je razdeljen v štiri kategorije:


Prva kategorija: vsebuje geslo, kateremu za vejico sledi:

  A. ženska oblika samostalnika, pravilna ali nepravilna (primer: cousin, e / coiffeur, euse),
konenica nepravilne množine je z vejico loeena od samostalnika in stoji za njim (primer: animal, aux),

B. ženska oblika pridevnika, pravilna ali nepravilna (primer: amusant, e / heureux, euse), konenica nepravilne množine je z vejico loeena od ženske oblike in stoji za njo (primer: national, e, aux), v primeru, da ima pridevnik tri oblike, so izpisane vse tri (primer: nouveau, nouvel, nouvelle),

C. povratno osebni zaimek glagola (se ali s' – pred a, e, i, o, u, h), pri eemer je potrebno povratno osebni zaimek postaviti pred glagol (primer: tenir, se = se tenir / amuser, s' = s'amuser),

E. ženska oblika zaimka (primer: chacun, e), nepravilna množina je z vejico loeena od moške in ženske oblike in stoji za njo (primer: celui, celle, ceux, celles),

D. ženska oblika in množina elena (primer: un, une, des).

Druga kategorija: vsebuje enega ali vee ustreznih prevodov, ki so v primeru razlienih pomenov podpisani in se na tak naein loeujejo po pomenu. Sorodni pomeni so napisani v eni vrstici, vsak naslednji razlieen pomen pa je podpisan oziroma uveden v novi vrstici.

Tretja kategorija: vsebuje besedno vrsto z ustrezno okrajšavo v francoskem jeziku, ustrezen slovenski prevod okrajšave pa je mogoee najti v seznamu okrajšav pod ikono . Spletni slovar v tej kategoriji opozarja tudi na razliko med knjižnim izrazom ter pogovorno ali strokovno besedo, kar je oznaeeno s posebno dodatno okrajšavo, ki stoji za okrajšavo besedne vrste (primer: n m jur = nom masculin juridique = samostalnik moškega spola pravo).

Eetrta kategorija: namenjena je posebnemu slovarju, urejenemu po pojmovnih kategorijah, ki ima trenutno 38 kategorij. Vsebuje eno izmed kategorij. Nekatere kategorije so zakljueene (npr.: meseci, letni easi...), ostale pa rastejo skupaj s slovarjem (npr.: živali, poklici...). Celotni seznam kategorij je mogoee najti v slovarju po kategorijah.

 angleški slovar  |  francoski slovar  |  predstavitev IPS  |  partnerji  |  kontakt 

info@slovarji.org

Creative commons licenca